Οδός Ερεθίου airbnb διαμερίσματα

Επανασχεδιασμός κτιρίου σε Διαμερίσματα Airbnb στην οδό Ερεθίου στο Κουκάκι.

Συνεργασία με το γραφείο Whitearch

CLIENT

Private

LOCATION

Koukaki, Athens

IN COLLABORATION

Whitearch

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
  • CLIENT : Private
  • YEAR :
  • AREA :
  • LOCATION : Koukaki, Athens
  • CATEGORY :
  • VISUALIZATION :
  • PHOTO :
  • TAGS :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • IN COLLABORATION : Whitearch